e

PROMETHEUS BOUND | 2008

by Aeschylus

09

April

Production of the Central Drama Academy of Beijing

Α’ Performance: May 27, 2008, North Theatre of the Central Drama Academy of Beijing, China

Credits

Direction – Set design: Theodoros Terzopoulos
Director’s Assistants: Savvas Stroumpos, Wang Zhan
Photos: Johanna Webber

Casting

Tian Yupeng
Chen Xiao
Chen Cheng
Yuan Jiabao
Hu Jianjia
Zhang Gecheng
Liu Jian
Song Wei
Zhang Yueyang
Hu Yuanlai
Zhang Xiaobin
Feng Qiling
Wu Bo
Sun Wei
Wu Chu
Lin Xiawei
Liu Jingwen
Zhang Jianing
Zhang Yapei
Wang Xiaodi
Cheng Yaoyao
Guo Xiaoyuan
Xu Jingjing
Zhou Lei
Li Qian
Xu Yiqi
Li Peng
Zhang Hai
Lin Xiruo
Yi Shan
Qin Ziyi
Xiaohareti Apoduweili
Mihala Abudreyimujiang
Kelibinuer Keyimu
Nuermanguli Niyazi
Nazikeayi Tawakuli

Journal

2008

27 – 31 May, North Theatre of the Central Drama Academy of Beijing, China
1 – 10 June, North Theatre of the Central Drama Academy of Beijing, China
8, 9 October, 1st China Campus Theatre Festival, Shanghai, China
9, 10 November, National Centre for the Performing Arts (NCPA), Beijing, China